Оновлено
2013-04-29
18:40

Статті в вітчизняних журналах

1.    Мар’янчук П.Д., Гавалешко Н.М. Ймовірність утворення кластерів різних розмірів у Hg1-xMnxSe та Hg1-xMnxTe1-ySey // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 133. Фізика. Електроніка., Чернівці „Рута”, 2002 – С. 21 – 23.
2.    Мар’янчук П.Д., Майструк Е.В. Магнітна сприйнятливість кристалів
Hg1-xMnxTe1-ySy // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 133. Фізика. Електроніка., Чернівці „Рута”, 2002 – С. 105-108.
3.    Іванчук Р.Д., Іванчук Д Д., Ілащук М.І., Парфенюк О.А. Електричні властивості телуриду кадмію, легованого залізом         // Вісник Чернівецького університету.– 2002. - №133.Фізика. Електроніка. – С.59-61.
4.    Горлей П. М., Грушка О. Г., Фрасуняк В. М. Електричні властивості кристалів Hg3In2Te6, легованих гадолінієм. Укр. фіз. журн. – 2002. – т. 47, № 6. –С.44-46.
5.    Балазюк В.Н., Лотоцький В.Б.. Скицько А.І., Фрасуняк В.М. Температурна залежність ружних модулів твердих розчинів Hg1-xMnxTe // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.133. Фізика. Електроніка. – Чернівці: ЧНУ. – 2002. –С. 44-46.
6.    Мар’янчук П.Д. Вплив температури на домінуючі механізми розсіювання в Hg1-xMnxSe // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 157. Фізика. Електроніка., Чернівці „Рута”, 2003, С. 63 – 65.
7.    Мар’янчук П.Д. Оцінка розмірів та форми кластерів у Hg1-xMnxSe // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 157. Фізика. Електро-ніка., Чернівці „Рута”, 2003 С. 81 – 83.
8.    Savitskjy A., Nykonyuk Ye., Parfenyuk O., Ilashchuk M.,   Fochuk P., Feichuk P.  Cd1-xZnxTe  Crystals Photoelectric Properties, Grown by High Ar Pressure //  Фіз. і хім.. тв. тіла. – 2003. – Т.4, В.4. –      С.643-647.
9.    Мар’янчук П.Д., Майструк Е.В., Цеханський В.Д. Кінетичні властивості та зонні параметри кристалів Hg1-xMnxТe1-уSу та Hg1-xMnxSe1-ySy // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 201. Фізика. Електроніка., Чернівці „Рута”, 2004 С. 75 – 80
10.    Хомяк В.В., Гречко В.О.,. Білічук С.В, Мазур Л.М.  Отримання плівок CdO методом реактивного магнетронного розпилення та дослідження  їх властивостей. // Фізика і хімія твердого тіла 2004 т.5 №1.С.102-105.
11.    Хомяк В.В. , Савчук А.Й., Мазур Л.М. Одержання і спектри поглинання оксидного напівмагнітного напівпровідника Zn1-xMnxO // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 201: Фізика. Електроніка.– Чернівці: Рута, 2004.– С.104-106.
12.    Мар’янчук П.Д. Домінуючі механізми розсіяння електронів у кристалах
Hg1-xMnxSe // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 201. Фізика. Електроніка., Чернівці „Рута”, 2004 С. 89 – 90.
13.    Хомяк В.В., Білічук С.В. Збільшення рівномірності за товщиною плівок, одержаних за допомогою ВУП-5 // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2005. – вип.237. – С.91-93.
14.    Khomyak V.V., Gorley P.N., Bilichuk S.V. Tin and indium oxides as promising materials for optoelectronic devices // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2005, №1 (9). – рр. 169-177.
15.    Хомяк В.В. Вплив відпалу на термоелектричну добротність кристалів Hg1 xZnxSe // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2005. – вип.268. – С.33-35.
16.    Марьянчук П.Д., Мазур Л.М., Цеханський В.Д. Фізичні властивості кристалів Hg1-x-yMnxFeySe1-zSz Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. Випуск 268. Чернівці, “Рута”, 2005, С. 13-18.
17.    П. М., Горлей П. П., Чупира С. М., Трансформація станів нестаціонарної електронної підсистеми в умовах фоторефрактивного Ганн-ефекту Горлей . // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2006. – Vol. 1. – P. 23-28.
18.    Gorley P. M., Grushka O. G., Vorobets O. I., Grushka Z. M. Temperature dependence of the concentration of carriers in CdIn2Te4 crystals. // Ukr. J. Phys. – 2006. Vol. 51. – P. 475-477.
19.    P.M. Gorley, P.P. Horley, S.M. Chupyra. Peculiarities of space-time perturbation wave propagation in semiconductor under the photo Gunn effect // Ukr. J. Phys. – 2006. Vol. 51. – P. 390-393
20.    Gorley P.M., Vorobets O.I., Vorobets G.I., Ulyanytskyi K.S., Homyak V.V. Influence of Pulse Laser Irradiation on the Detecting Properties of Pt – p-CdTe:Cl Contacts with a Schottky Barrier // Ukrainian Journal of Physics. – 2006. - Vol. 51, N 8. - P.795-799.
21.    Motsnyi F. V., Dorogan V. G., Kovalyuk Z. D., Okulov S. M. Peculiarities of exciton and EPR spectra of 2H-PbI2 layered crystals with high concentration of Mn impurity // Ukr. J. Phys. – 2006. – Vol. 51. № 5. – P. 483-486.
22.    Парфенюк О.А., Ілащук М.І., Ульяницький К.С., Ніколаєвич І.В. Рівноважні властивості напівізолюючих кристалів CdTe:V // Фіз. і хімія тв. тіла. – 2006. – Т7, №2. – С.540-545.
23.    Хом’як В.В., Ілащук М.І., Орлецький І.Г. Генераційно-рекомбінаційні процеси на контакті Pt/n-CdTe //  Науковий Вісник Чернівецького університету.– 2002. – № 133.Фізика. Електроніка. – С.59-61.
24.    Бахтінов А. П., Водоп’янов В. М., Ковалюк З. Д., Слинько Є. І., Литвин О. С. Самоорганізація наноструктур на поверхні шаруватого кристалу GaSe // Нові технології. – 2006. - №2. – С. 81-84.
25.    Боледзюк В. Б., Камінський В. М., Ковалюк З. Д., Куликов Л. М., Кьоніг Н. Б., Гаврилюк С. В., Нетяга В. В. Одержання та фізичні властивості нанокристалічних селенідів галію та індію // Нові технології. – 2006. - №2. – С. 90-92.
26.    P. D. Maryanchuk,  E.V. Maistruk Effect of sulphur and thermal processing on thermoelectric figure of merit of        Hg1-xMnxTe1-ySy crystals // J. of Thermoelectricity. – 2006. - №4. – P.12-17.
27.    П.М. Горлей, Ю.В. Воробйов, Х. Гонсалес-Ернандес, П.П. Горлей, О.О. Галочкіна. "Вплив непараболічності закону дисперсії енергії носіїв на термоЕРС у кристалах зі структурою вюрциту"// J. of Thermoelectricity. – 2006. - №3. – P.53-58.
28.    Frasunyak V.M., Gorley P.M.and Chupyra S.M. Physical properties and band structure parameters of solid solutions Hg1-x-yMgxMnyTe // Ukr.J.Phys.Opt. – 2008. -V.9, №1. – P.27-33
29.    Gorley P.M., Mysliuk O. M., Vieira M., Horley P.P., Dugaev V.K. and Barnas J. Spin polarization of a dilute magnetic semiconductor with the optical excitation of impurity levels // Ukr.J.Phys.Opt.– 2008.– Vol.9, No.1.– P.62.
30.    Горлей П.М., Фрасуняк В.М., Орлецький І.Г., Бойко В.С. Одержання прозорих провідних плівок CdO i ZnO піролізом ацетатів кадмію і цинку // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2008. - №2. – С.69-73.
31.    Горлей П.М., Мислюк О.М., Вієіра М., Горлей П.П., Дугаєв В.К., Барнас Ж. Динамічна оптична спінова поляризація електронів у напівмагнітному напівпровіднику // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2008. - № 2. – С.14.
32.    Фрасуняк В.М., Чупира С.М. Магнітні властивості телуриду кадмію, легованого ербієм // Нові технології. -2008. - №2(20). – С.201-204.
33.    Ілащук М.І., Парфенюк О.А., Орлецький І.Г., Уляницький К.С. Вплив поверхневих енергетичних станів на формування та електричні властивості контактів Cr/n-Cd1-xZnxTe // Нові технології. -2008. - №2(20). – С.226-230.
34.    Горлей П.П., Червінський О.А., Воробйов Ю.В., Гонсалес-Ернандес Х. Оптимізація сонячних елементів з гетеропереходом n-GaAs/p-AlxGa1-xAs // Журнал фізичних досліджень.–2008.–т.12.–№4.– 124.
35.    Мар’янчук П.Д., Майструк Е.В. Вплив термообробки на дефектну підсистему кристалів Hg1-xMnxTe1-ySy // Фізика і хімія твердого тіла. – Т.9, №1. – 2008 - С.92-96.
36.    Мар’янчук П.Д., Козярський Д.П., Майструк Е.В., Димко Л.М., Козярський І.П. Фізичні явища в кристалах (3HgТe)1-х(Al2Тe3)x, (3HgSe)1-х(Al2Se3)x, (3HgS)1-х(Al2S3)x легованих марганцем // Нові технології. – 2008. – № 1 (19). – С. 45 – 51.
37.    Мар’янчук П.Д., Андрущак Г.О. Фізичні явища в Hg1-xMnxS та управління параметрами кристалів // Нові технології. – 2008. – № 2 (20). – С. 129 – 134.
38.    Мар’янчук П.Д., Майструк Е.В. Зонні параметри та перехід безщілинний напівпровідник – звичайний напівпровідник в кристалах Hg1-xMnxTe1-zSz та Hg1-x-yMnxFeyTe // Нові технології. – 2008. – № 2 (20). – С. 174 – 178.
39.    Мар’янчук П.Д., Андрущак Г.О. Вплив термообробки на фізичні властивості Hg1-x-yMnxFeySe1-zSz // Журнал фізичних досліджень. – 2008. – № 3. – С. 3706-1 – 3706-5
40.    Горлей П.М., Галочкіна О.О., Горлей П.П., Воробйов Ю.В., Гонзалез-Ернандез Х. Вплив непараболічності закону дисперсії на характеристики кристалів зі структурою вюрциту // Журнал фізичних досліджень.– 2008.– Т.12, №3.– С.3701-3705.
41.    Хомяк В.В. Вплив вмісту кисню у робочому газі на електричні властивості тонких плівок Zn1-xMnxO, одержаних реактивним магнетронним розпилюванням // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 2009, №1.-С.61-63.
42.    Хомяк В.В. Створення і властивості електричних контактів Al і Au на Zn1-xMnxO // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 2009, №2.-С.64-68.
43.    Makhniy V.P., Slyotov M.M., Tkachenko I.V., Slyotov A.M., Horley P.P., Vorobiev Yu.V. and González-Hernández J. Diffusion layers of zinc selenide with a predominant edge emission // Ukr. J. Phys. Opt. – 2009. – V.10, №4. – P.206-217.
44.    Боледзюк В.Б., Ковалюк З.Д., Кирха М.М.  Оптичні, електричні та електрохімічні властивості йодних інтеркалатів моно селеніду індію // Український фізичний журнал, 2009, т.54, №6. – С.582-586
45.    Ковалюк З.Д., Кушнир О.И., Сидор О.Н., Нетяга В.В. Гетеропереходы, полученные методом отжига монокристаллов InSe в парах серы// Технология и конструирование в електронной аппаратуре, 2009, №1. – С. 61-62.
46.    Дудяк О., Заслонкин А., Ковалюк З., Минтенский И. Савицкий П. Первичние источники тока Li/Cu4Bi5S10 // Технология и конструирование в електронной аппаратуре 2009, №2. – С. 3-7.
47.    Ilashchuk М.I., Parfenyuk O.A., Ulyanytskiy K.S., Brus V.V., Vakhnyak N.D.  Influence of Cr doping on optical and photoluminescent properties of CdTe // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics – 2010. – Vol.13,№1. – P.91-94.
48.    Брус В.В. Визначення оптичних властивостей тонких плівок ТіО2 за допомогою конверторного методу. – Східно-Європейський  журнал передових технологій5/5 (47) 2010. С. 13-16.
49.    Ілащук М.І., Парфенюк О.А., Уляницький К. С. Вплив техноло-гічних факторів на процеси компенсації у  монокристалічному CdТe:Ni. Нові технології.- 2010.- №2.- (28). – С.72-74
50.    Брус В.В., Ковалюк З.Д., Мар’янчук П.Д., Кафанов А.М. Вплив домішки СоО на електричні та оптичні властивості тоноких плівок ТіО2 // Нові технології. – 2010. – № 1 (27). – С. 67 – 72.
51.    Брус В.В., Ковалюк З.Д., Мар’янчук П.Д.,          Орлецький І.Г., Кафанов А.М. Технологічні аспекти отримання тонких плівок ТіО2 методом реактивного магнетронного розпилення // Нові технології. – 2010. – № 1 (27). – С. 98 – 103.
52.    В.В. Брус, М.І. Ілащук, З.Д. Ковалюк, П.Д. Мар’янчук, К.С. Ульяницький, А.М. Кафанов Електричні властивості анізотипних гетеропереходів n-TiO2/p-CdTe // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 2011 – Т.2/5, №50. – C. 4-8.
53.    Орлецький І.Г., Фрасуняк В.М. Особливості формування структур SnO2/ZnO/CdS/CuInS2   методом спрей-піролізу // Нові технології.- 2010.- №1.- С  108-112 .
54.    Орлецький І.Г., Фрасуняк В.М.. Вплив режимів спрей-піролізу на електричні властивості плівок CuInS2  // Нові технології.- 2010.- №2.-С. 106-108.  
55.    Фрасуняк В. М., Чупира С. М. Електрофізичні властивості  твердих розчинів Hg1-x-yZnxMnyTe та структур на їх основі  // Нові технології.- 2010.- №2.- С 122-125.
56.    Мар’янчук П.Д., Андрущак Г.О. Коефіцієнт термоелектричної добротності  кристалів Hg1-xMnxS і    Hg1-x-уMnxFeуS // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології – 2010 – Т.9, №2. – C. 60-62.
57.    В.В. Хомяк Структурні та фізичні властивості плівок CdO, одержаних реактивним магнетронним розпилюванням // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2010. – Т.1(7) №3. – С. 69-73.
58.    Боледзюк В.Б., Заслонкін А.В., Ковалюк З.Д., Кирля М.М. Електричні властивості шаруватих кристалів In2Se3 інтеркальованих літієм // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. т.11, №2. – С. 323-326.
59.    Каменський В.М., Ковалюк З.Д., Нетяга В.В., Боледзюк В.Б., Іванов В.І., Гаврилюк В.С. Діелектричні і електричні властивості воденьмісних напівпровідникових наноматеріалів GaSe та InSe// Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. т.11, №2. – С. 367-371.
60.    В.В. Брус, З.Д. Ковалюк, П.Д. Марьянчук, И.Г. Орлецкий, Э. В. Майструк Cвойства металлических контактов на пленках TiO2, изготовленных методом реактивного магнетронного распыления // Технология и конструирование в электронной апаратуре. – 2010. № , С. 60-62.
61.    Ковалюк З.Д., Дуплавий В.Й., Пирля М.М., Нетяга В.В., Сидор О.М. Дослідження шаруватих кристалів GaSe та InSe інтеркальованих в парах йоду // Український фізичний журнал. – 2010. т.55, №11, С.1211-1217
62.    І.І. Штеплюк, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко, І.І. Тимофєєва, В.В. Хомяк, В.А. Батурин, А.Ю. Карпенко Рентгенодифракційні дослідження мікроструктури нелегованих та легованих кадмієм плівок оксиду цинку // Фізика і хімія твердого тіла.– 2011.– Т.12 №3. – С. 623 - 628.
63.    Слётов М.М., Косоловский В.В., Слётов А.М., Ульяницкий К.С Сенсоры с изовалентными примесями // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2/2011. – T. 2 (8). – С. 71-75.
64.    Фрасуняк В. М., Орлецький І. Г. Бар’єрні структури на основі тонких плівок CuGaxIn1-xS2 та CdS // Науковий вісник ЧНУ. Вип.4.: Фізика. Електроніка. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С.
65.    Ковалюк З.Д., Боднарашек В.М., Микитюк І.П., Юрченюк С.П. Електродний компонент суперконденсаторів – пористий вуглецевий матеріал з органічної сировини рослинного походження. Фізична інженерія поверхні, 2011, т 9,№2, с.176-181.
66.    Д.М. Заячук, В.І. Микитюк, А.В. Пашук, В.В. Шлемкевич, О. Швець Поведінка рідкоземельної домішки Eu  у монокристалах PbTe, вирощених із розплаву методом Бріджмена // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Електроніка 2010 №681 С.112-118
67.    В.В. Брус, З.Д. Ковалюк, П.Д. Мар’янчук Метод визначення величини послідовного опору структур з потенціальним бар’єром  із вольт-фарадних характеристик // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 2011 – Т.5/8, №50. – C. 4-7.
68.    М.М. Солован, П.Д. Мар'янчук, В.В. Брус, Вплив домішки Fe та термічної обробки на оптичні властивості тонких плівок ТіО2 // Східно-Європейський журнал передових технологій - 2012 - 1/5, №55. - С. 36-39.
69.    А.І. Мостовий, П.Д. Мар'янчук, В.В. Брус, Оптичні властивості TiO2:Mn до і після термічної обробки // Східно-Європейський журнал передових технологій - 2012 - 2/13, №56. - С. 19-22.

nbsp; у монокристалах PbTe, вирощених із розплаву методом Бріджмена // Вісник національного університету
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster€Д¤@pAГфђchnu.edu.ua
 © 1999-2013 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.